goście branżowi

Zarejestruj się jako Gość. (wkrótce)
Jeżeli zarejestrowałeś się już jako Gość, zaloguj się (używając loginu i hasła podanego przy rejestracji). (wkrótce)
Profesjonaliści, zarejestrowani w systemie internetowym, otrzymują w Biurze Obsługi imienne identyfikatory uprawniające do wejścia na teren targów, przygotowane zgodnie z przesłanym do MTG Formularzem Rejestracyjnym.
Wydawane identyfikatory są dokumentem imiennym i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby, na rzecz których zostały wystawione. Posiadacz identyfikatora zobowiązany jest na żądanie MTG przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający zgodność danych osobowych z danymi zawartymi na identyfikatorze. W przypadku niezgodności dokumentu lub jego braku identyfikator i związane z nim prawo wstępu zostanie unieważnione, zaś Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z faktu unieważnienia identyfikatora.

Stanowiska obsługi zwiedzających będą czynne od 10 do 11 października w godz. 9.00 – 17.00.